Strážiče prietoku sa používajú pre bezpečnú a spoľahlivú kontrolu hraničných hodnôt a tendencie prúdenia. Detekujú kritické odchylky rýchlosti prúdenia kvapalných a plynných médií. Vďaka kalorimetrickému meraciemu princípu je možné kontrolovať tiež teplotu média.

Pri prietokomeroch je okrem presnosti dôležitá aj opakovateľnosť. Prietokomery merajú kontinuálne a presne množstvo pretekajúceho média za časovú jednotku. Pre rôzne aplikácie sú k dispozícii prietokomery pracujúce na kalorimetrickom, magneto-induktívnom a Vortex meracom princípe.